Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ledenvergadering zal ook dit jaar worden uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum gepland. De statuten schrijven voor dat we een ALV in de eerste vier maanden van het jaar moeten organiseren. Aangezien het bestuur er belang aan hecht om tijdens de ALV fysiek bij elkaar te kunnen komen en dit vanwege de huidige crisis niet mogelijk is, volgen we de berichtgeving over de wettelijke uitsteltermijn en op welke wijze de ALV dan plaats moet vinden. De bestuursleden die zich herkiesbaar willen stellen tijdens de ALV zullen in functie blijven tot aan de eerst volgende ledenvergadering.

 


 

Herinnering aankondiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

In het kader van de plannen rondom de huisvesting van de KRB loods nodigt het bestuur de leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 maart a.s., om 20:00u via Teams.

In deze BALV zal het bestuur ingaan op:

  1. De gedane inventarisatie rondom de nieuwbouwplannen van de loods
  2. De mogelijkheden wat betreft het aanhouden van de huidige loods

Aansluitend op deze punten zullen de aanwezige leden worden gevraagd om hierover met het bestuur mee te denken. Er zal een stemronde (voor stemgerechtigde leden vanaf 16 jaar) plaatsvinden d.m.v. mondeling stemmen.

Aanmelden voor deze BALV kan digitaal via secretaris@krb.nl, tot één dag (29 maart) voor de vergadering. Voorafgaand aan de BALV ontvangen de aanwezige leden de Teamslink voor de vergadering op het mailadres waarmee zij zich hebben aangemeld.

Aangezien er geen sprake is van een schriftelijke stemming, is het afgeven van een machtiging niet mogelijk voor deze BALV.

We zien uit naar jullie aanmeldingen!